Civiel Recht

Overeenkomsten worden helaas niet altijd volgens afspraak nagekomen. Het niet nakomen van een overeenkomst wordt wanprestatie genoemd. Om van wanprestatie te kunnen spreken moet eerst sprake zijn van verzuim, hetgeen inhoudt dat de wederpartij eerst ingebrekegesteld dient te zijn. Leidt een ingebrekestelling niet tot nakoming van de overeenkomst dan dient een gang naar de rechter te worden gemaakt.

Als consument geniet u meer bescherming dan bij andere overeenkomsten. In het consumentenrecht wordt er immers vanuit gegaan dat de consument de ‘zwakkere partij’ is. Dit recht bevat daarom veelal rechten van de consument en verplichtingen voor de verkoper (de professionele partij). Een voorbeeld van een recht is dat indien na de aankoop van een product blijkt dat deze defect is, u niet hoeft aan te tonen dat het defect aanwezig was bij de aankoop. De wederpartij dient te bewijzen dat u verantwoordelijk bent voor het defect. In de wet wordt er immers vanuit gegaan, dat indien een defect zich binnen zes maanden na de aankoop voordoet, ervan wordt uitgegaan dat het gebrek bij de aankoop reeds aanwezig was. Onder het consumentenrecht valt ook dat u door de telefoonprovider van tevoren op de hoogte dient te worden gebracht van de kosten van de ‘gratis’ telefoon bij het afsluiten van een telefoonabonnement. Wij van Berghout Advocaten kunnen u bijstaan bij het uitoefenen van deze rechten.

Ons kantoor staat verder bedrijven bij, die moeite hebben met het afdwingen van de nakoming van de door hen aangegane overeenkomsten, dan wel (ten onrechte) zijn gedagvaard.

Neem contact met ons op om uw zaak te bespreken en wij informeren u graag hoe wij u kunnen bijstaan.

Strafrecht

VERDACHTE
U kunt op verschillende manieren in aanraking komen met het strafrecht. Zo is het mogelijk dat u wordt verdacht van een strafbaar feit, bijvoorbeeld diefstal of mishandeling. Of uw rijbewijs is ingevorderd door de politie, vanwege rijden onder invloed van drugs of alcohol. En wist u dat u bij ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis recht heeft op vergoeding van uw schade? Bij Berghout Advocaten zien we graag dat het recht op de juiste manier wordt toegepast. Daarbij is de ernst van het strafbaar feit waarvan u wordt verdacht wat ons betreft niet relevant. Een ieder heeft recht op een eerlijk proces! Onze advocaten staan u graag bij als verdachte in strafzaken. Onze bijstand kan onder meer worden ingeroepen in zaken, waarbij u wordt verdacht van:

 • bedreiging
 • diefstal
 • doodslag
 • moord
 • een zedendelict
 • valsheid in geschrifte
 • rijden onder invloed
 • overschrijding van de maximum snelheid
 • overige verkeersdelicten
 • oplichting
 • (bijstands)fraude
 • vernieling
 • handelen in strijd met het Vuurwerkbesluit
 • handelen in strijd met de Opiumwet (drugsdelicten)
 • handelen in strijd met de Wet Wapens en Munitie

OVERIGE STRAFRECHTPROCEDURES
Er zijn andere strafrechtprocedures waarbij u niet persé als verdachte hoeft te zijn aangemerkt door de politie.

 • bezwaar tegen de tenuitvoerlegging van vervangende hechtenis
 • gijzelingszaken in verband met het niet betalen van verkeersboetes
 • verzoekschrift schadevergoeding in verband met voorlopige hechtenis
 • klaagschrift tegen de inhouding van het rijbewijs
 • klaagschrift tegen de inbeslagname van goederen
 • onrechtmatig politieoptreden
 • procedures bij het CBR in verband met (de geldigheid van) uw rijbewijs

Maak contact met ons kantoor en wij kijken samen met u naar de juridische mogelijkheden.

SLACHTOFFER
Een strafbaar feit kan veel gevolgen hebben voor het slachtoffer en eventuele nabestaanden. Bij het overlijden van een gezinslid blijven nabestaanden niet alleen achter met het verdriet,

maar bijvoorbeeld ook met begrafeniskosten en, ingeval de andere gezinsleden zelf getuige van het strafbaar feit zijn geweest, shockschade. Ook kan er sprake zijn van affectieschade, schade als gevolg van het verlies naaste. De wetgever heeft de positie van het slachtoffer in het strafproces de afgelopen jaren daarom versterkt. Bij bepaalde ernstige misdrijven kan bijvoorbeeld het spreekrecht ter terechtzitting worden uitgeoefend en het slachtoffer is bevoegd het strafdossier met stukken aan te vullen. Bij Berghout Advocaten hebben we specialisten in dienst speciaal voor slachtofferzaken. Wij kunnen u juridische bijstand verlenen vanaf het moment van het doen van de aangifte van een strafbaar feit bij de politie tot aan de behandeling van de vordering benadeelde partij ter zitting.

Verder staan wij u graag bij in klachtprocedures tegen de beslissing van de officier van justitie een strafbaar feit niet te vervolgen en bieden wij juridische bijstand bij het voeren van procedures bij/tegen het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven, ingeval het Schadefonds weigert uw schade te vergoeden. Indien u slachtoffer bent (van een geweldsmidrijf), kunnen wij een oriënterend gesprek met u inplannen. Neem daarvoor contact op via telefoonnummer 070-7370614.

Letselschade

Letselschade is schade ontstaan als gevolg van het handelen of nalaten van een ander, dat kan een persoon of bedrijf zijn. Letselschade kan zowel materieel als immaterieel zijn en de veroorzaker moet daarvoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. In principe gaat het erom dat u met de vergoeding van de schade in dezelfde positie wordt teruggebracht van voor de schade veroorzakende gedraging. Materiële schade is schade aan goederen, denk daarbij aan schade aan uw auto, woning of telefoon. Immateriële schade bestaat veelal uit geleden psychische schade. U kunt schade oplopen door onder meer de volgende gedragingen/handelingen:

 • Een medische fout
 • Een verkeersongeval
 • Een misdrijf
 • Een bedrijfsongeval

Daarnaast kan schade ontstaan doordat een instantie of bedrijf een bepaalde zorgplicht heeft jegens u en die zorgplicht heeft geschonden. Belangrijk bij het claimen van schade is het aansprakelijk stellen van de schadeveroorzaker. Wij kunnen namens u de schadeveroorzaker aansprakelijk stellen en uw schade claimen. Neem daarvoor contact met ons op.

Personen & Familierecht

De verhouding tussen personen verloopt niet altijd naar wens. Een huwelijk kan eindigen in een echtscheiding of ouders van een kind komen er niet uit omtrent de erkenning van hun kind door de vader of het (gezamenlijk) gezag over dat kind. Daarnaast komt het geregeld voor dat er een omgangsregeling dient te komen tussen vader en kind, maar weigert moeder daaraan mee te werken. Procedures worden ook geregeld gevoerd omtrent de vaststelling van (kinder)alimentatie. In voornoemde gevallen kan de beslissing van de rechter worden ingeroepen.

Onze specialisten kunnen u in alle procedures in het personen- en familierecht bijstaan. Andere mogelijke procedures zijn ondermeer:

 • verweer tegen een verzoek tot onderbewindstelling
 • vervangende toestemming verkoop woning
 • verdeling van het huwelijksvermogen
 • voornaamswijziging

Onderdeel van het personen- en familierecht zijn ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Ook in die procedures staat ons kantoor u graag bij. Deze zaken brengen voor u vaak veel emotie met zich mee, waardoor het voeren van procedures niet altijd de oplossing is in uw zaak. Wij begeleiden u daarom ook in het contact met de jeugdbescherming om een terugkeer van uw kind naar huis te bewerkstelligen.

U kunt omtrent de (juridische) mogelijkheden in uw zaak contact met ons kantoor opnemen.

TOP