Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Berghout Advocaten (nader te noemen: het kantoor): het advocatenkantoor.  

2.      De (betrokken) advocaat: een advocaat werkzaam bij het kantoor.

3.      Cliënt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.

4.      Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en de advocaat deze opdracht aanvaard. 

5.      Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten als onder sub f en g is bedoeld, die betrokken advocaat voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

6.      Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten, zoals griffierecht, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.

7.      Reiskosten: de vergoeding voor de in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.

8.      Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.

9.      Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Stille Veerkade: de stichting, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.

10.  Klacht: de schriftelijke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

1.  Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft om zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en het kantoor pas tot stand nadat de advocaat deze heeft aanvaard. 

2.  De werking van de artikelen 7:404 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

3.  De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail. 

4.  De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid.

5.  De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren . De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien. 

 

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

1.  De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door de betrokken advocaat aan cliënt.

2.  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. 

3.  De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor de betrokken advocaat in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

 

 Artikel 5 - Verplichtingen cliënt

1.                  De cliënt staat ervoor in dat aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking worden gesteld, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de advocaat ter beschikking te stellen. De advocaat kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de cliënt accepteert dit risico . 

2.                  Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de desbetreffende advocaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

3.                  In geval van verhindering van een cliënt dient een gemaakte afspraak uiterlijk twee dagen daaraan voorafgaand te worden afgezegd. Voor iedere afspraak die binnen die termijn wordt afgezegd of waarop de cliënt zonder afzegging niet verschijnt is € 50,- verschuldigd. 

Artikel 6 – Inzage, afgifte en afschriften

1.                  De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.

2.                  Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.

3.                  Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

4.                  Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en/of het sluiten van het dossier.

5.                  Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina.

 

Artikel 7 – Honorarium en declaratie

1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten, reis- en verblijfskosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.

2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken en zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. De advocaat behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.

3.                  Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst. 

4.                  Indien de advocaat recent werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium. 

5.                  Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel maandelijks in rekening worden gebracht.

6.                  De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

 

Artikel 8 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

1.                  Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= twee jaar voorafgaande aan de aanvraag).

 

2.                  Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.

 

3.                  Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.

4.                   De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang  door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.

 
5.                  De advocaat kan met de client overeenkomen dat geen toevoeging wordt aangevraagd en op betalende basis wordt opgetreden. Deze afspraak wordt door de advocaat schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 9 – Betaling

1.       Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 5 dagen na factuurdatum door cliënt te zijn voldaan. 

2.       Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer of door betaling via het internet, of op het kantoor door middel van een wettig betaalmiddel. De kosten verbonden aan betaling zijn voor rekening van de cliënt.

3.       Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.

4.       Betaling door de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

5.       Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5 %, verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.

6.       Indien de advocaat, al dan niet zelf, invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim verkeert, komen de kosten, vallende op die invordering, ten laste van de cliënt.

7.       De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder  6 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. 

8.       In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

1.       Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens de desbetreffende advocaat na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.  

2.       Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door het kantoor zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtarief van de advocaat met wie de opdracht is aangegaan.

3.       Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

4.       De betrokken advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier is bedoeld. 

5.       De betrokken advocaat heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11 – Reclames

1.       Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

2.       Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 12 – Derdengelden

1.       Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Stille Veerkade. 

2.       Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed. 

3.       Aan de cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. 

4.       De cliënt stemt in met de in het vorige lid genoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening geldt het bepaalde in het vorige artikel. 

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid 

1.       De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantoor. 

2.       De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken advocaat en/of zijn ondergeschikten. 

3.       Indien het kantoor aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor in dat geval wordt uitgekeerd. 

4.       Indien om welke reden dan ook bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot een maximum van € 25.000,-. 

5.       Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met schade en met het kantoor als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.  

6.       De cliënt vrijwaart het kantoor en/of de betrokken advocaat voor aanspraken van derden wegens schade die veroorzaakt is dan wel zal worden tengevolge van de omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige Informatie heeft verstrekt. 

7.       Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 

 

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens de betrokken advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden geproduceerd, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 15 – Archivering

1.       De betrokken advocaat zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren.

2.       De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.

3.       Net het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is de desbetreffende advocaat gerechtigd om het dossier te vernietigen. 

4.       Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1.       Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.       De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP